Υποτροφίες - Δημοκρίτειο

39 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/12/2018)

7 hours 7 min ago

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, University of Montpellier, France (2019)

9 hours 9 min ago

The Labex EpiGenMed is currently accepting applications for 3-year PhD positions to be started on October 1, 2019 in one of its laboratories in Montpellier/France.

The Labex (Laboratory of Excellence) EpiGenMed is a Health Sciences interdisciplinary collaborative research program at the University of Montpellier that involves the leading research laboratories of 14 scientific institutes in the area. Five major axes of research involving 58 top-level research groups are supported by this initiative:

• Genome and Epigenome

• Cell Cycle, Cell Fate and Development

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in Byzantine Studies, Bogazici University, Turkey (2019)

9 hours 19 min ago

The Byzantine Studies Research Center at Bogazici University invites applications for a postdoctoral research position in the fields of Byzantine history, art history, and archaeology. Conceived in the framework of expanding the scholarly activities of the Byzantine Studies Research Center, the nine-month position is expected to start in September 2019. The successful candidate will be required to contribute to the development of the Byzantine Studies Research Center, as well as taking part in the Center’s activities.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

9 hours 34 min ago

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMed-GR)» με κωδικό ΟΠΣ 5002802, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510034 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφ

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, University of Stuttgart, Germany (2019)

9 hours 39 min ago

The University of Stuttgart will establish its new Cluster of Excellence “Integrative Computational Design and Construction for Architecture (IntCDC)” in 2019. With an initial funding period of seven years, a Cluster of Excellence is the most significant and substantial grant awarded by the German Research Foundation DFG. For the very first time, a Cluster of Excellence has been awarded to the field of Architecture.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

40 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/12/2018)

Δευτέρα, 17/12/2018 - 14:25

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δευτέρα, 17/12/2018 - 11:37

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 570 / 5‐11‐2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση υπηρεσίες υγείας», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Department of Business-Society Management, Erasmus University Rotterdam, Netherlands (2019)

Δευτέρα, 17/12/2018 - 11:02

This project focuses on the circular business model innovation process. While scholars have ably identified a range of circular business model archetypes, little is known of how companies select or innovate the business model(s) to implement.

The core objective of this project is to identify and form a detailed understanding of the phases to the circular business model innovation process (i.e. ideation, selection, development etc) and provide insight to the challenges and facilitators from front-end innovation to the implementation of the business model.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Positions in Law or Criminology, Erasmus University Rotterdam, Netherlands (2019)

Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:50

Erasmus School of Law (ESL) employs 480 members of staff and is attended by around 5000 students. ESL offers bachelor programmes in Law, Tax Law and Criminology, with a focus on active academic learning. Students can subsequently choose from a wide variety of master programmes. ESL also collaborates in Double Degree programmes combining law and (business) economics or law and business administration and is one of the founders of the European Master in Law & Economics.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:42

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφω

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, University of Bordeaux, France (2019)

Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:28

Objective: allowing young international researchers to carry out their research projects in one of Bordeaux’s research laboratories.

Support is granted to researchers from all disciplines demonstrating excellence in terms of their profile and their project.

This call is specifically addressed to fellows holding a doctorate degree delivered by a non-French institution. Candidates promoting an original and innovative research project in one of the scientific priorities of IdEx université de Bordeaux will be considered with particular attention.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιανουάριος 16, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:18

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Holocene Sedimentological Processes and Palaeoenvironmental Changes in Coastal Lagoon Systems of Western Greece» που χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ ΠΠ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Παύλο Αβραμίδη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

50 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές από το Ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

Sun, 16/12/2018 - 18:49

Το ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ προκηρύσσει 50 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 σ' Ελλάδα & Εξωτερικό.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το Ίδρυμα προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις στους εξής κλάδους:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, University of Antwerp, Belgium (2019)

Fri, 14/12/2018 - 11:33

Doctoral Grant (BOF), Education sciences
Application deadline: 13/01/2019

Doctoral Grant (BOF), Evolutionary Genomics
Application deadline: 13/01/2019

Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Fri, 14/12/2018 - 11:06

H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κλάδων, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές, νέους επιστήμονες και καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Fellowships, Danish Diabetes Academy, Denmark (2019)

Fri, 14/12/2018 - 10:57

The Danish Diabetes Academy (DDA) invites applications for:

- 6 co‐financed (2/3) PhD scholarships

- 2 two‐year and 3 three‐year postdoctoral fellowships

- A number of visiting professorships/assistant professorships

The applications should be within diabetes and metabolism. Applications supporting the three major strategic areas of the DDA: Internationalization, interdiscipliniarity andcollaboration across sectors will be prioritized.

Enrollment and employment
Enrollment/employment will take place at one of the Danish universities.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 8, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, University Medical Center Hamburg - Eppendorf, Germany (2019)

Fri, 14/12/2018 - 10:53

PhD positions are available within the DFG-funded research unit FOR 2419 “Plasticity versus Stability: Molecular Mechanisms of Synaptic Strength” at the Center for Molecular Neurobiology Hamburg (ZMNH) of the UKE, the Centre for Structural Systems Biology (CSSB) of Universität Hamburg and the Institute of Developmental Biology and Neurobiology of the Johannes Gutenberg University Mainz. FOR 2419 is coordinated by Prof. Matthias Kneussel and is an interdisciplinary neurobiology research initiative with 6 projects, mostly at the UKE.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, Center for NanoScience Munich, Germany (2019)

Fri, 14/12/2018 - 10:50

The Center for NanoScience (CeNS) at LMU Munich offers doctoral and postdoctoral positions in the highly interdisciplinary field of nanosciences. Successful candidates will work in the stimulating scientific environment of LMU Munich and Technische Universität München (TUM).

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Φεβρουάριος 9, 2019
Categories: Υποτροφίες

Elisabeth Strouven Master Scholarship, Maastricht University, Netherlands (2019)

Fri, 14/12/2018 - 10:47

The Elisabeth Strouven Fund has provided financial support to organizations and associations in and around Maastricht for more than 50 years.
This support has aided various initiatives designed to improve society. In addition to support of social and community projects, the fund also supports cultural initiatives and in 2017 they added a third initiative which supports nature conservation and nature development projects.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages