Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιστούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη τριπλού δισκίου για τη θεραπεία της υπέρτασης» με κωδικό MIS 5031793 η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014‐2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

29 υποτροφίες στο εξωτερικό (30/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» με κωδικό ΟΠΣ «5002398», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ) και εθνικού πόρους, με κωδικό ΣΑΕ1451 και κωδικ

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Queensland University of Technology, Australia (2019)

QUT’s Faculty of Health and Institute of Health and Biomedical Innovation offer scholarships to complete a PhD (International students from specified countries*) in an interdisciplinary environment with access to world-class researchers and cutting-edge facilities. Technology, innovation and commercialisation are integrated into the program.

Successful Faculty of Health scholarship applicants will receive a:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 29/01/2019 - 11:57

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση υποτροφίας δύο (2) Διδακτορικών Υποτρόφων.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 11, 2019
Categories: Υποτροφίες

14 PhD Scholarships, University of Würzburg, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 29/01/2019 - 11:47

The Research Training Group (RTG 2157), started in April 2016, integrates the long-standing expertise in infectious diseases at the University of Würzburg and new technologies into an exciting new focus on 3D human tissue models. Within this program, scientists from the Biocenter of the University of Würzburg, the Research Center for Infectious Diseases, and the Chair of Tissue Engineering and Regenerative Medicine of the University Hospital and Fraunhofer ISC, Unit Würzburg, take a novel route to investigate microbial infections under close-to-natural conditions.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 29/01/2019 - 11:40

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη ενός προηγμένου ανθρωποποιημένου μοντέλου ποντικού για την σκλήρυνση κατά πλάκας: εφαρμογή σε προ-κλινικές μελέτες και δοκιμές νέων φαρμάκων» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01859, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 13, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 29/01/2019 - 11:32

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΝΟΡΑΣΗ)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-02070, MIS 5030965 , και κωδικό ΕΛΚΕ 5776,με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 11, 2019
Categories: Υποτροφίες

56 υποτροφίες στο εξωτερικό (29/01/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 29/01/2019 - 11:27

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 Διδακτορικές & 3 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Α.Π.Θ.

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 29/01/2019 - 11:22

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5021516 (Υποέργο 3), η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» (ΕΠΑνΕΚ), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ Ε1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 201

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 11, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, J.Herovsky Institute of Physical Chemistry, Czech Republic (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 28/01/2019 - 11:41

J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry offers Ph.D. positions under an EXPRO-Project: Concert of Lipids, Ions, and Proteins in Cell Membrane Dynamics and Function

Job description:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

20 PhD Positions, Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 28/01/2019 - 11:32

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences (IPHYS), the leading research institution in the field of normal and pathological physiology and biomedical research in the Czech Republic is looking for PhD candidates in the field of neuroscience, metabolism, signal transduction and protein biochemistry. PhD students are employees of the IPHYS enjoying a flat-rate university stipend and up to full-time salary and benefits. PhD studies at the IPHYS start in October 2019 and their main features include:

Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, University of Copenhagen, Denmark (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 28/01/2019 - 11:07

PhD Scholarships in Information Studies

PhD Scholarships in Media, Cognition and Communication

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 25, 2019
Categories: Υποτροφίες

47 υποτροφίες στο εξωτερικό (28/01/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 28/01/2019 - 10:59

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SocialPARK», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 8, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Δημιουργία πρωτότυπου συστήματος καινοτομικών υπηρεσιών για άτομα με κινητικά προβλήματα» της Πράξης με Κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 8, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότηταα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜ

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 8, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD & 2 Postdoctoral Positions, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology & Inland Fisheries, Germany (2019)

The Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) is the largest research institute for freshwater ecology and inland fisheries in Germany (www.igb-berlin.de). It is a member of the Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) and the Leibniz-Association. The FVB manages 8 large research institutes in Berlin that have close links to all three universities in the German capital.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages