Υποτροφίες

PhD positions around Sustainable Energy Conversion | Utrecht University

For the second phase of the MCEC research programme, 38 PhD projects have been defined around the following themes:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

8 Υποτροφίες στο εξωτερικό (26/07/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

65 Υποτροφίες στο εξωτερικό (25/07/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

4 Post Doc Positions at AMOLF | Ολλανδία

AMOLF a small-scale institute with different disciplines is offering 4 Post Doc Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Research Positions at the International Iberian Nanotechnology Laboratory | Πορτογαλία

The International Iberian Nanotechnology Laboratory is offering 3 Research Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 13, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD and Research Positions at University of Luxembourg

The University of Luxembourg seeks to hire outstanding researchers at its Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT).

SnT is a recently formed centre carrying out interdisciplinary research in secure, reliable and trustworthy ICT (Information and Communication Technologies) systems and services, often in collaboration with industrial, governmental or international partners. SnT is active in several international research projects.

Available positions:

Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions at University of Twente | Ολλανδία

The University of Twente is offering 3 PhD Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Αύγουστος 25, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία στο πλαίσιο του έργου: ΑΕΝΑΟ | ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (Κρήτη)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14511026 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

PHD programs at University of Perugia

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 24/07/2018 - 14:09

University of Perugia is offering PhD programs as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 24/07/2018 - 11:57

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ως ακολούθως:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 27, 2018
Categories: Υποτροφίες

24 Υποτροφίες στο εξωτερικό (24/07/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 24/07/2018 - 11:19

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Research Associate Grant 2019

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 24/07/2018 - 10:22

The Faculty of Chemistry at Pontificia Universidad Católica de Chile (1st in QS Latin American and 132 in QS World University Rankings) is interested in attracting researchers applying for the Postdoctoral Research Associate Grant (FONDECYT Postdoctoral 2019).

The faculty of chemistry at our University has the following lines are looking for a PostDoc:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 20, 2018
Categories: Υποτροφίες

FCSR Fellowship Program

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 24/07/2018 - 10:03

The new FCSR Fellowship Program offered by Centro San Raffaele Foundation for young scientists to pursue research to study in Italy.

Centro San Raffaele Foundation (FCSR) aims to support research in the genetics of human disease by funding ten 2-year fellowships for young scientists.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Κληροδότημα Α. Γαζή

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 13:33

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019, τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Α.Γαζή: τεσσάρων (4) ετήσιων υποτροφιών σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

51 Υποτροφίες στο εξωτερικό (23/07/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 12:44

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

38 PhD positions around Sustainable Energy Conversion | Ολλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 11:25

For the second phase of the MCEC research programme, 38 PhD projects have been defined around the following themes:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Up to 8 PhD-fellowship positions available within the ICFO International PhD Program

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 11:11

ICFO is offering up to 8 PhD-fellowship positions to well-qualified graduate students, who wish to obtain a doctoral degree in any of the research topics covered at ICFO.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages