Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 18/02/2019 - 17:17

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφω

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Max Planck Institute for Demographic Research, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 18/02/2019 - 17:01

MPIDR is one of the leading demographic centers in the world. It is part of the Max Planck Society, a network of 84 institutes that form Germany's premier basic-research organization. Max Planck Institutes have an established record of world-class, foundational research in the sciences, technology, social sciences and the humanities. They offer a unique environment that combines the best aspects of an academic setting and a research laboratory.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, University of Wisconsin - Madison, U.S.A. (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 18/02/2019 - 16:57

The Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Wisconsin, Madison is seeking one Ph.D. student and one postdoctoral research associate to work on projects related to materials chemistry for sustainable energy and resource recovery. The work with incorporate elements of material synthesis, chemical and morphological characterization, and development of novel gas-solid and gas-liquid-solid reactor systems.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions, Phys2BioMed Network, Europe (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 18/02/2019 - 16:52

Phys2BioMed opens 15 positions of Early Stage Researchers (ESRs) for three year research projects at the premises of 11 European partners.

Applications of highly qualified and motivated young researchers are encouraged.

All ESRs will be enrolled in PhD programmes.

Categories: Υποτροφίες

4 PhD & 2 Postdoctoral Positions, Chalmers University of Technology, Sweden (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 18/02/2019 - 16:48

We are looking for innovative self-motivated people that will be able work independently as well as in larger teams and are interested in cross-disciplinary work. Fluency in English is a requirement.

Chalmers University of Technology is located in Gothenburg on the scenic west coast of Sweden. It is among the top research schools in Europe. English is the working language and candidates of any nationality may apply. We particularly encourage female applicants to apply for these positions.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

36 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/02/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 18/02/2019 - 09:38

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

40 υποτροφίες στο εξωτερικό (15/02/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα FLEX για μαθητές Γ' γυμνασίου & Α' λυκείου με υποτροφία στις ΗΠΑ

Το Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ανακοινώνουν την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής FLEX (Future Leaders Exchange) και στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από την Ελλάδα που φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου να λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 19, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, Southern University of Science & Technology, China (2019)

We are looking for prospective PhD students and postdocs who want to work in one of the following areas:

1) wireless networking, with a focus on cloud and mobile edge computing, cloud-based content delivery networks, UAV-aided and IoT communication and applications, mobile blockchain applications;

2) machine learning, particularly graph-based pattern recognition or quantum machine learning;

3) data and network science - applications in the areas of privacy and time-varying networks analysis are particularly encouraged.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

Berlin Scholarship Program: Empowering Journalists in the Digital Field

Reporters Without Borders Germany invites journalists from war zones and crisis areas to come to Berlin for four months. During this time they can enjoy a break and complete a comprehensive training program in digital security issues relevant to their work.

The program is funded by the Berlin Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises and supported by ProtonMail.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 19, 2019
Categories: Υποτροφίες

18 υποτροφίες στο εξωτερικό (14/02/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

DESY Fellowships, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Germany (2019)

DESY is one of the world’s leading research centres for photon science, particle and astroparticle physics as well as accelerator physics. More than 2400 employees work at our two locations Hamburg and Zeuthen in science, technology and administration.

Accelerator Research and Development (ARD) is a core mission of the lab. By further developing and inventing technologies for improving existing accelerator facilities and for constructing new ones, the ARD group gathers indeed accelerator building expertise to stay at the leading edge of accelerator science.

The position

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, University of Helsinki, Finland (2019)

The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 11, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας - HOLEA» και κωδικό MIS 5031223, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξ

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο "Immunome project consortium for Autoinflammatory Disorders" το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Ανδρεάκο προκηρύσσει

- 1 Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Χημεία
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βιολογία ή Χημεία ή Βιοχημεία

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 26, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Ερευνητική Υποτροφία, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556,η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) πουχρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14511026 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) , το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθετ

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

JSPS–UNU Postdoctoral Fellowship Programme, Japan (2019)

Jointly organized by the United Nations University and the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), the JSPS–UNU Postdoctoral Fellowship Programme is designed to provide promising, highly qualified, young researchers with the opportunity to conduct advanced research relevant to the main thematic focus areas of the UNU Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS, Tokyo) in cooperation with host researchers at Japanese universities and research institutions. UNU-IAS acts as the nominating authority for the JSPS–UNU Programme.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

10 PhD Fellowships, University of Bremen, Germany (2019)

The University of Bremen is a mid-sized German university with 290 professorships and almost 20,000 enrolled students and offers a broad range of subjects and outstanding, internationally renowned research. At the same time it provides a distinguished diversity management that realizes equal opportunities and is certified as family-friendly University. Within this highly attractive framework the following DFG-funded Research Training group has been established in the Department of Production Engineering which is one of the top departments in Germany in terms of extramural funding.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Scholarships, University of Aberdeen, UK (2019)

The University of Aberdeen, in collaboration with the Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie programme, is offering six Early Stage Researcher positions, lasting 3 years commencing September 2019, for ground-breaking research on how political concepts are used in the world.

Indicative topics listed in the Further Particulars

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 5, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages