Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “DTVC-Electrochemical Treatment System” (PAR.010625), το οποίο χρηματοδοτείται από φορέα του ιδιωτικού τομέα, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Institute for Historical, Literary & Cultural Studies, Radboud University, Netherlands (2018)

As a PhD candidate you will participate in the research institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) of the Faculty of Arts at Radboud University. Your research project must fit in with the programme one of the institute’s research groups. Descriptions of the HLCS research groups can be found on www.ru.nl/hlcs/research-groups.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

Fellows Initiative Natural Sciences, Norwegian University of Science & Technology, Norway (2018)

Career development for junior scientists at the Faculty of Natural Sciences, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim is Norway’s primary institution for educating the nation's future engineers and scientists and is one of the leading universities in Scandinavia with an annual budget of about EUR 600 million and approximately 39000 students. The scientific excellence of the university is highlighted by the two Nobel prizes awarded to NTNU academics in 2014.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 13, 2018
Categories: Υποτροφίες

37 Υποτροφίες στο εξωτερικό (16/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

"Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας κλασμάτωσης λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας με οργανικούς διαλύτες στα πλαίσια διεργασιών πράσινης χημείας και εφαρμογών βιοδιυλιστηρίου"

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΦΚ D765/ADIPONRF2 (329442)», που συγχρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Χαμπαίο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής., του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας 7 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Postdoctoral Fellowships, “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowships”

The Institute of Chemical Engineering Sciences (ICE-HT) of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit applicants for three (3) postdoctoral/research assignments. The project aims at reducing or even reversing the brain drain by providing high quality research opportunities to young scientists of Greek origin.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Germany (2018)

DESY is one of the world’s leading research centres for photon science, particle and astroparticle physics as well as accelerator physics.

Categories: Υποτροφίες

45 Υποτροφίες στο εξωτερικό (15/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Improved energy and resource efficiency by better coordination of production in the process industries» - «CoPro/G.A.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Department of Industrial Engineering & Management, Aalto University, Finland (2018)

Aalto University was created in 2010 as an outcome of a high-profile merger between three leading universities in Finland - the Helsinki School of Economics, the Helsinki University of Technology and the University of Art and Design Helsinki. Finland is consistently ranked highly in quality-of-life studies. It is the best country in the world in Newsweek 2010 study, and Helsinki the 9th most livable city in the Economist Intelligence Unit ranking 2016. The World Economic Forum ranked Finland the world's safest country in 2015.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, A*Midex (Aix-Marseille Initiative of Excellence), France (2018)

CENTURI brings together leading institutes in biology, physics, mathematics, computer science and engineering to decipher the complexity and dynamics of living systems. CENTURI offers an exceptional international environment for the development of interdisciplinary projects, in developmental biology, immunology and neurosciences.

amidex-chairCENTURI is mainly located in the Luminy campus of Aix-Marseille University and is affiliated to Aix-Marseille University, CNRS, INSERM and École Centrale Marseille.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

10 PhD Positions, University of Tuebingen, Germany (2018)

We offer ten PhD positions in the DFG-funded Research Training Group (RTG) 2364 – “MOMbrane: The multifaceted functions and dynamics of the mitochondrial outer membrane (MOM)"

The aim of our RTG is to achieve comprehensive understanding of the structure, function, regulation, and biogenesis of the mitochondrial outer membrane.

To achieve this goal we will employ a multidisciplinary approach including structural biology, disease models, molecular cell biology, proteomics, biotechnology, and biophysics.

Categories: Υποτροφίες

52 Υποτροφίες στο εξωτερικό (14/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Fellowship, Institute of Chemical Engineering Sciences

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 13/03/2018 - 14:02

The Institute of Chemical Engineering Sciences, Foundation of Research and Technology - Hellas, (FORTH/ICE-HT) is seeking applicants for one PhD fellowship in the context of the research project
“Smart by Design and Intelligent by Architecture for turbine blade fan and structural components Systems”, with the acronym “SMART-FAN”, proposal ID: 760779-2. The project is implemented
under the EU-Horizon 2020 Research & Innovation Actions (RIA) and is financially supported by EC.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 26, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships, Royal Botanic Gardens, Kew, UK (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 13/03/2018 - 12:16

You will join Kew’s science staff as a postdoctoral research fellow, conducting and publishing outstanding research within a designated theme, and developing funding streams to support your science. You will be a future leader in the science disciplines pursued at Kew. The fellowship will provide you with the opportunity and skills to establish yourself as an independent researcher and to gain international recognition. At the end of the fellowship you will be a fully equipped research leader who is well-placed to secure full-time employment in science.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

Novo Nordisk Postdoctoral Fellowships, Karolinska Institutet, Sweden (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 13/03/2018 - 11:30

Novo Nordisk is funding a prestigious fellowship programme at Karolinska Institutet for postdoctoral research fellows. The programme is focused on research in diabetes and its comorbidities, endocrinology and metabolism. It aims to support the development of a new generation of exceptional young early career diabetes researchers, who will become future leaders in the field, while further developing scientific excellence within diabetes and ultimately improving the lives of patients. As part of this programme, we are looking to recruit 3 outstanding postdoctoral research fellows.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, International Max Planck Research School in Chemical & Molecular Biology, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 13/03/2018 - 11:08

The International Max Planck Research School in Chemical and Molecular Biology (IMPRS-CMB) is looking for talented and motivated PhD candidates of all nationalities with an interest in

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

10 Postdoctoral & 12 Collegium Researcher Positions, University of Turku, Finland (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 13/03/2018 - 10:48

Turku Institute for Advanced Studies (TIAS; www.utu.fi/tias) invites applications for 10 Postdoctoral and 12 Collegium Researcher positions

The following calls will open on Monday 12 February and close by 13 April 2018:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 13, 2018
Categories: Υποτροφίες

38 Υποτροφίες στο εξωτερικό (13/03/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 13/03/2018 - 10:11

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Pages