bucket_ypotrofies

39 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/12/2018)

ypotrofies_exoterikou_duth - 11 hours 8 min ago

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ στην Οξφόρδη/ Oxford Summit of Leaders 2018

iky - 12 hours 30 min ago

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής ακαδημαϊκών Ηγετών (Oxford Summit of Leaders 2018) στην Οξφόρδη, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, με θέμα «The main person in University: student or professor?‘

From teacher-centered to a student-centered teaching model: can we achieve? Possibilities and prospects. Difficultieς».  

Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών (Summit of Leaders) είναι μια μόνιμη διαδραστική πλατφόρμα διεθνούς οικονομικής, ακαδημαϊκής και διαπολιτισμικής συνεργασίας. Από το 2000, πάνω από 8000 αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο έχουν επισκεφθεί τις Συνόδους Κορυφής των ηγετών, έχουν παρουσιαστεί εκατοντάδες καινοτόμα έργα, έχουν πραγματοποιηθεί εξειδικευμένες συναντήσεις εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και διαπραγματεύσεις, καθώς και εκδηλώσεις δικτύωσης για τους διευθυντές ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

PhD Positions, University of Montpellier, France (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 13 hours 10 min ago

The Labex EpiGenMed is currently accepting applications for 3-year PhD positions to be started on October 1, 2019 in one of its laboratories in Montpellier/France.

The Labex (Laboratory of Excellence) EpiGenMed is a Health Sciences interdisciplinary collaborative research program at the University of Montpellier that involves the leading research laboratories of 14 scientific institutes in the area. Five major axes of research involving 58 top-level research groups are supported by this initiative:

• Genome and Epigenome

• Cell Cycle, Cell Fate and Development

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 17, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in Byzantine Studies, Bogazici University, Turkey (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 13 hours 19 min ago

The Byzantine Studies Research Center at Bogazici University invites applications for a postdoctoral research position in the fields of Byzantine history, art history, and archaeology. Conceived in the framework of expanding the scholarly activities of the Byzantine Studies Research Center, the nine-month position is expected to start in September 2019. The successful candidate will be required to contribute to the development of the Byzantine Studies Research Center, as well as taking part in the Center’s activities.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

ypotrofies_esoterikou_duth - 13 hours 35 min ago

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMed-GR)» με κωδικό ΟΠΣ 5002802, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510034 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφ

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 29, 2018
Categories: bucket_ypotrofies

PhD & Postdoctoral Positions, University of Stuttgart, Germany (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 13 hours 40 min ago

The University of Stuttgart will establish its new Cluster of Excellence “Integrative Computational Design and Construction for Architecture (IntCDC)” in 2019. With an initial funding period of seven years, a Cluster of Excellence is the most significant and substantial grant awarded by the German Research Foundation DFG. For the very first time, a Cluster of Excellence has been awarded to the field of Architecture.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Μεταπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΤΕ/Δεκέμβριος 2018

iky - 14 hours 22 min ago

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18 έως 24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, ανάλογα τον τόπο σπουδών του υποψήφιου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν  στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:
•    Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
•    Πληροφορική
•    Θετικές Επιστήμες
•    Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στoν ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.iky.gr , από Τρίτη 11/12/2018 έως και τις 21/12/2018 και ώρα 13.00 και στη συνέχεια να αποστείλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Υπόψη Τμήματος Διαγωνισμών) φάκελο υποψηφιότητας (εκτυπωμένη αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά)έως και τις 27/12/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ:  https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiako-gr/iky-ete-2-2/2018-2019.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355, καθώς και στο email: infoteam@iky.gr

Σημαντική επισήμανση: Λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων οι υποψήφιοι καλούνται να φροντίσουν έγκαιρα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν από τις Γραμματείες των Σχολών. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν δύναται να εκδοθεί, έως την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στο ΙΚΥ, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης χορήγησης του εν λόγω δικαιολογητικού από τη Γραμματεία.

                                                                                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                                                                                    Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

40 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/12/2018)

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 17/12/2018 - 14:25

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 17/12/2018 - 11:37

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 570 / 5‐11‐2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση υπηρεσίες υγείας», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 29, 2018
Categories: bucket_ypotrofies

PhD Positions, Department of Business-Society Management, Erasmus University Rotterdam, Netherlands (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 17/12/2018 - 11:02

This project focuses on the circular business model innovation process. While scholars have ably identified a range of circular business model archetypes, little is known of how companies select or innovate the business model(s) to implement.

The core objective of this project is to identify and form a detailed understanding of the phases to the circular business model innovation process (i.e. ideation, selection, development etc) and provide insight to the challenges and facilitators from front-end innovation to the implementation of the business model.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

6 PhD Positions in Law or Criminology, Erasmus University Rotterdam, Netherlands (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:50

Erasmus School of Law (ESL) employs 480 members of staff and is attended by around 5000 students. ESL offers bachelor programmes in Law, Tax Law and Criminology, with a focus on active academic learning. Students can subsequently choose from a wide variety of master programmes. ESL also collaborates in Double Degree programmes combining law and (business) economics or law and business administration and is one of the founders of the European Master in Law & Economics.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 10, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

ypotrofies_esoterikou_duth - Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:42

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφω

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 28, 2018
Categories: bucket_ypotrofies

Postdoctoral Positions, University of Bordeaux, France (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:28

Objective: allowing young international researchers to carry out their research projects in one of Bordeaux’s research laboratories.

Support is granted to researchers from all disciplines demonstrating excellence in terms of their profile and their project.

This call is specifically addressed to fellows holding a doctorate degree delivered by a non-French institution. Candidates promoting an original and innovative research project in one of the scientific priorities of IdEx université de Bordeaux will be considered with particular attention.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιανουάριος 16, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

ypotrofies_esoterikou_duth - Δευτέρα, 17/12/2018 - 10:18

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Holocene Sedimentological Processes and Palaeoenvironmental Changes in Coastal Lagoon Systems of Western Greece» που χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ ΠΠ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Παύλο Αβραμίδη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 28, 2018
Categories: bucket_ypotrofies

50 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές από το Ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 16/12/2018 - 18:49

Το ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ προκηρύσσει 50 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 σ' Ελλάδα & Εξωτερικό.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το Ίδρυμα προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις στους εξής κλάδους:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

50 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές από το Ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

ypotrofies_esoterikou_duth - Sun, 16/12/2018 - 18:49

Το ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ προκηρύσσει 50 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 σ' Ελλάδα & Εξωτερικό.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το Ίδρυμα προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις στους εξής κλάδους:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2018-2019

leventisfoundation - Fri, 14/12/2018 - 18:13

 

Μια σημαντική πτυχή της δυναμικής παρουσίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη αποτελούν οι Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Με τον θεσμό αυτό, που δημιουργήθηκε το 1999, πάνω από 480 υποτροφίες προσέφεραν τα τελευταία 20 χρόνια τη δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα και την Κύπρο να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στην προετοιμασία για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη του Ιδρύματος στους νέους και στον ελληνικό αθλητισμό.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και φέτος, αλλά και για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού και της αριστείας, και ενισχύοντας την αγάπη για τον αθλητισμό στην χώρα μας.

Με την συνεργασία και των τριών Ιδρυμάτων, προκηρύσσονται για αθλητικές επιδόσεις του  2018 σαράντα μία (41) αθλητικές υποτροφίες σε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και την Κύπρο που αγωνίζονται σε ατομικά ολυμπιακά αθλήματα.

Categories: bucket_ypotrofies

Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

ypotrofies_exoterikou_duth - Fri, 14/12/2018 - 11:06

H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κλάδων, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές, νέους επιστήμονες και καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Categories: bucket_ypotrofies

Pages